اخذ جواز تاسیس15. اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس مجوزی است که از طرف وزارت صنایع به منظور راه اندازی یک واحد تولیدی صادر می گردد، در حقیقت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تصمیم به راه اندازی یک واحد تولیدی (احداث کارخانه) داشته باشند باید به عنوان اولین قدم این مجوز را از وزارت صنایع اخذ کنند.

مدارک مورد نیاز :

الف – حقوقی

  1. کلیه مدارک ثبتی شرکت

  2. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت

  3. کپی برابر اصل شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل

ب – حقیقی

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

  2. آدرس و کدپستی