13. پلمپ دفاتر مالیاتیپلمپ دفاتر مالیاتی

هر موسسه، شرکت و یا سازمانی که مشمول قوانین مالیاتی باشد، بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی را جهت تحریر تمام فعالیت‌های مالی خود به صورت پلمپ شده دریافت نماید.

این دفاتر به دفاتر قانونی معروف هستند، تمام شرکت‌ها با توجه به دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های تحریر دفاتر قانونی همه‌ی عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک‌گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که می‌خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده‌ای را هم که نوشته‌اند در زمان لازم برای استناد به دارایی تحویل می‌دهند.

این دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت‌های مالی سالیانه بصورت اجباری باید از سوی موسسه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که مشمول قوانین مالیاتی هستند تهیه و تکمیل گردند.

تبصره: هیات‌های موضوع این ماده می‌توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

چرا باید اقدام به پلمپ دفاتر مالیاتی کنیم؟

زیرا جزء قوانین می‌باشد و در صورت عدم انجام آن جریمه مالیاتی می‌شویم.

عدم صدور صورتحساب، عدم درج شماره اقتصادی، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس، مسئولیت تضامنی بعلاوه ۱۰ درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده صورت گرفته باشد را در بردارد.

آیا شرکتی که کار نمی‌کند هم باید دفاتر پلمپ شده داشته باشد؟

بله، حتما! تمام شرکت‌ها موظف به دریافت دفاتر مالی خود هستند و برای اینکه عدم فعالیت خود را به اداره مالیات (دارایی) اعلام نمایند باید دفاتر پلمب شده‌ی خود را بصورت خالی تسلیم اداره مالیات کنند.

در قانون مالیاتی چه جرائمی برای عدم پلمپ دفاتر در نظر گرفته شده است؟

به موجب ماده ۱۹۳قانون مالیاتی نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات خواهند بود.

تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

چه زمانی باید نسبت به اخذ دفاتر قانونی پلمپ شده اقدام کنیم؟

جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید سال قبل اقدام به اخذ پلمب دفاتر قانونی کرده باشید، بطور مثال پلمپ دفاتر مالی سال ۹۵، باید قبل از سال ۹۵ و در طول سال مالی ۹۴ صورت پذیرد.

پلمپ دفاتر قانونی چقدر زمان می‌برد؟

یک روزه انجام می‌شود و حدود یک ماه زمان می‌برد تا توسط اداره پست به دست موکل برسد.

مدارک مورد نیاز :

الف – حقوقی

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

  2. آگهی تاسیس ، روزنامه تاسیس و اخرین روزنامه تغییرات شرکت

  3. مهر شرکت

ب – حقیقی

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی