12. رتبه بندیرتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد. رتبه بندی در واقع یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها اتخاذ می شود.

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند ولی شرکت های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه بندی اتخاذ می کنند. کار شرکت های پیمانکاری بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است ولی شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند.

رتبه یا گرید عموماً مخصوص شرکت های فنی و مهندسی بوده بدین معنی که هرگاه سازمان دستگاه مناقصه گذار، اعم از دولتی یا خصوصی قصد انجام پروژه ای عمرانی یا فنی و یا مهندسی داشته باشد، اجرای پروژه را به شرکت های دارای امتیاز فنی و مهندسی تایید شده استانداری به صورت مناقصه واگذار مینماید. طبق آیین نامه یک سری پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این پارامترها و شاخص ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می نماید. در صورتی که شرکت موفق به کسب حد نصاب امتیاز گردید و تعیین صلاحیت شد، گواهی رتبه صادر می گردد.

شرایط داشتن امتیاز فنی تایید شده سازمان، برای شرکت های مذکور به شرح ذیل می باشد :

الف - مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

 1. کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

 • مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات

 • مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکتنامه رسمی، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات

 1. ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت

 2. کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

 3. کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

تذکر ۱ : دو سوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.

تذکر ۲ : داشتن کد اقتصادی و کدکارگاهی برای شرکت های متقاضی الزامی است.

ب- مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری ۱ الی ۴

 1. کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

 • مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات

 • مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکتنامه رسمی، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات

 1. کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

 2. کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند:

 1. آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

 2. تصاویر کلیه پیمان های شرکت (موافقتنامه)

 3. اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی، تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا به تایید بالاترین مقام کارفرما برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده

 4. تمامی مهندسینی که سابقه کار در شرکت های دولتی را داشته اند نیاز به گواهی خروج دارند

 5. امتیازات به این ترتیب بر طبق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران محاسبه می شود

نکته : تمامی مهندسین باید دارای حداقل ۳۹ ماه بیمه در ۴۸ ماه اخیر در شرکت رتبه دار مرتبط باشند، یعنی اگر درخواست شرکت برای رتبه راه است، سابقه مهندس باید در شرکت دارای رتبه راه بوده باشد.