6. ثبت موسسه غیر تجاریثبت موسسه غیر تجاری

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند و فقط کار غیرتجاری (خدماتی یا مشاوره‌ای) انجام می‌دهد که در غیر اینصورت نرخ مالیات آن با شرکت یکی است. موسسات غیر تجاری به دو قسم می باشند، انتفاعی و غیرانتفاعی. مقصود از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود می باشد و موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمنها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی می باشد. جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات حصال گردد.

مدارک مورد نیاز :

۱-کپی برابر اصل شناسنامه اعضاء

۲-کپی برابر اصل کارت ملی اعضاء