16. پروانه بهره برداریاخذ پروانه بهره برداری

مجوزی است که کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، شامل تامین زمین و تاسیسات و احداث ساختمان را برای نصب ماشین آلات خط تولید, تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده می شود.

مدارک مورد نیاز :

  1. درخواست کتبی جهت دریافت پروانه بهره برداری از معاونت اقتصادی

  2. دریافت مجوز فعالیت از مدیریت سرمایه گذاری

  3. کپی شناسنامه و کارت ملی

  4. کپی سند یا اجاره نامه مکان فعالیت

  5. در صورت داشتن وکیل ارائه اصل و کپی وکالتنامه

  6. آگهی تاسیس ثبت شرکتها از واحد مربوطه

  7. آگهی آخرین تغییرات در صورت داشتن تغییرات

  8. رسید پرداخت عوارض پذیره